Groen en Ecolo: institutionele hervorming van Brussel

Brussel is wat we delen

Pleidooi voor een efficiënter en democratischer Brussel

Brussel is wat we delen. Onder die noemer hebben Groen en Ecolo samen een visie uitgewerkt voor een democratischer, transparanter en efficiënter bestuur. Wat ons verbindt is de ambitie om van Brussel sociale en groene stad te maken, en dat overstijgt taal en afkomst. Brussel is te vaak een stad waar iedereen bevoegd is, maar niemand verantwoordelijk. Groen en Ecolo gaan samen voor een gewest dat meer is dan een optelsom van 19 gemeentelijke belangen. Met instellingen die een ambitieus sociaal en milieubeleid over heel Brussel mogelijk maken en waar gelijke behandeling van alle Brusselaars centraal staat.


De krachtlijnen

  • Gelijke behandeling van alle Brusselaars, ongeacht in welke wijk ze wonen
  • Solidariteit, op een zo breed mogelijke basis
  • Responsabilisering in plaats van "iedereen bevoegd, niemand verantwoordelijk”
  • Samenwerking tussen overheden in plaats van tegenwerking en concurrentie
  • Inzetten op schaalvoordelen, met behoud van de onmisbare openbare nabijheidsdiensten


De voorstellen


We willen de gemeenten omvormen tot nabijheidsbesturen. De bevoegdheden van de gemeenten die nu overlappen met die van het gewest, zoals mobiliteit, fiscaliteit, en openbare werken, zullen we regionaliseren. Hiermee maken we een einde aan de concurrentie tussen gemeenten en zorgen we voor een gelijke behandeling van alle Brusselaars. Dit zal bovendien de openbare diensten efficiënter en toegankelijker maken.

Het principe van ‘gemeentelijk belang’ schrappen we. We hertekenen daarbij de grenzen en leggen ze op logische geografische en stedelijke assen (zoals het kanaal, de belangrijke wegen.)

Brusselaars betalen in heel het gewest dezelfde belastingen. De opcentiemen op personenbelasting en onroerende voorheffing worden door het gewest in plaats van de gemeente bepaald.

Grote sport- of culturele infrastructuur wordt gewestelijk beheerd. Zo heeft iedereen gelijke toegang aan gelijke tarieven en kan er een goede spreiding over de gemeenten komen. 

We pleiten ook voor een gewestelijk beleid voor kinderopvang, sociale cohesie en opvang van nieuwkomers, gezondheids- en sociaal beleid. Het Gewest moet binnen zijn huidige bevoegdheden zich inzetten voor bijvoorbeeld tweetalige crèches, eenvormige opvangtrajecten voor nieuwkomers in Brussel (niet langer gescheiden in Nederlands en Frans), en een gewestelijk beleid voor mensen met een handicap.

Er moet op termijn één politiezone komen in Brussel, overkoepeld door Preventie en Veiligheid. Dit zorgt voor meer en betere coördinatie op gewestelijk niveau. Tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor nabijheidspolitie. Ook het OCMW-beleid wordt gecoördineerd op gewestelijk niveau, zodat alle inwoners gelijke sociale ondersteuning hebben.

We gaan in het gewest voor één regering en één parlement in plaats van vier uitvoerende en vier wetgevende organen. De rechten en stemverhoudingen van de twee taalgroepen blijven behouden.

Daarnaast pleiten we voor een decumul – burgemeesters en schepenen mogen hun job niet combineren met een zitje in het parlement. We willen ook minstens 30% minder schepenen per gemeente.

Alle niet-Belgen die al vijf jaar in Brussel wonen, krijgen stemrecht bij de gewestverkiezingen. We willen ook tweetalige lijsten mogelijk maken, om de breuklijnen te overstijgen en zo concreet mogelijk het tweetalige karakter van Brussel weer te geven.

We zetten in op een levendige wijkdemocratie. Elke wijk krijgt een wijkraad die bestaat uit gelote vrijwillige burgers en vertegenwoordigers van buurtverenigingen. De wijkraad brengt adviezen uit over de beslissingen die een impact hebben op een (deel van de) wijk, beslist over projecten binnen een burgerbegroting en neemt deel aan het beheer van publieke eigendommen.

Ten slotte moeten lokale diensten zoals kinderdagverblijven, basisscholen, opvang- en begeleidingscentra voor ouderen in elke wijk worden aangeboden.