Groene stad - Une ville verte

Groene stad - Une ville verte

Samen maken we Brussel groener, gezonder en mooier Ensemble, nous rendons Bruxelles plus verte, plus saine et plus belle


Brussel moet een gezonde stad zijn. Elke Brusselaar, jong en oud, moet kunnen ademen zonder gevaar voor de gezondheid. We handhaven de gezondheidsdrempel voor luchtkwaliteit die is vastgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie, in plaats van de veel minder strenge Europese normen.

Een Brussel dat herademt, is ook een groener Brussel. Een stad met water en bomen, meer groene ruimtes om in te spelen, met ontmoetingsplekken voor jong en oud waar je verkoeling kan zoeken op warme dagen. Elk kind moet toegang hebben tot een groene (speel)ruimte op maximaal 500 meter van huis.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en om de stad schoner te maken, gaan we voor een afvalvrije stad. We zetten in op een sterke circulaire economie en strijden tegen geplande veroudering.

Brussel moet klimaatneutraal zijn tegen 2050. Dit leggen we vast in een langetermijnstrategie met bindende doelstellingen. Bij elk stedenbouwkundig project houden we maximaal rekening met de ontwikkeling van biodiversiteit en het behoud van natuurlijke ecosystemen.

Voor meer energie-efficiëntie en kostenbesparing moedigen we isolatie en vergroening van woningen en openbare gebouwen sterk aan met een stevige publieke investering. We maken bovendien premies toegankelijker en vereenvoudigen de normen en stedenbouwkundige procedures.

 

Bruxelles doit être une ville saine. Chaque bruxellois, jeune et âgé, doit pouvoir respirer sans mettre sa santé en danger. Nous maintenons le seuil de qualité de l'air en matière de santé défini par l'Organisation mondiale de la santé, plutôt que les normes européennes beaucoup moins strictes.

Une Bruxelles qui respire est aussi une Bruxelles plus verte. Une ville avec de l'eau et des arbres, plus d'espaces verts où l'on peut jouer, avec des lieux de rencontre pour petits et grands où vous pourrez vous détendre pendant les journées chaudes.

Pour réduire notre empreinte carbone et rendre la ville plus propre, nous optons pour une ville sans déchets. Nous sommes attachés à une économie circulaire forte et à la lutte contre le vieillissement prévu.

Bruxelles doit être climatiquement neutre d'ici 2050. Nous établissons cela dans une stratégie à long terme avec des objectifs contraignants. Chaque projet de développement urbain tient compte au maximum du développement de la biodiversité et de la conservation des écosystèmes naturels.

Pour plus d'efficacité énergétique et des économies de coûts, nous encourageons fortement l'isolation et l'écologisation des maisons et des bâtiments publics moyennant un investissement public important. Nous rendons également les primes plus accessibles et simplifions les normes et les procédures de planification urbaine.