Stad in beweging - Une ville mobile

Stad in beweging - Une ville mobile

Op naar een Brusselse mobiliteit van de 21ste eeuw Vers une mobilité bruxelloise du 21ème siècle


Brussel moet een stad zijn waar iedereen zich veilig en snel kan verplaatsen. Met genoeg ruimte voor voetgangers en fietsers, en meer en beter openbaar vervoer als alternatief voor de auto. We willen naar een mobiliteit van de 21ste eeuw - andere steden kunnen het, Brussel kan dat ook.

We voorzien nieuwe snelle lijnen in eigen bedding (tram of andere) en werken het GEN-netwerk af om Brussel met de rand te ontsluiten. Ook binnen het gewest versterken we het treinaanbod, waarbij bestaande stations optimaal worden gebruikt voor meer en betere verbindingen. We willen een inclusief tariefbeleid van de MIVB met uitgebreide sociale tarieven, en we willen alle mogelijkheden van verplaatsing in Brussel (openbaar vervoer, deelauto’s, deelsteps, deelfietsen, ...) toegankelijk maken met één ticket of abonnement, een Pass MultiMobil.

Om te zorgen dat Brusselaars zich veilig en snel door de stad kunnen verplaatsen op de fiets, leggen we een gewestelijk fietsnetwerk aan met fietsstraten en afgescheiden fietspaden. Fietsostrades worden beschikbaar voor verplaatsingen van en naar Brussel.

We zorgen bovendien voor meer verkeersveiligheid met een algemene zone 30, met uitzondering van de grote assen. Er komen ook meer autovrije straten en schoolstraten. We pakken zwarte verkeerspunten aan en gaan voor strengere handhaving en aanpak van wegpiraterij.

Bruxelles doit être une ville où tout le monde peut voyager rapidement et en toute sécurité. Avec suffisamment d’espace pour les piétons et les cyclistes et des transports en commun plus nombreux et de meilleure qualité comme alternative à la voiture. Nous voulons une mobilité du 21ème siècle - d'autres villes peuvent le faire, Bruxelles aussi.

Nous fournissons de nouvelles lignes rapides dans notre propre literie (tram ou autre) et travaillons via le réseau RER pour ouvrir Bruxelles avec son bord. Nous renforçons également l'offre de trains dans la région, grâce à laquelle les gares existantes sont utilisées de manière optimale pour des liaisons plus nombreuses et de meilleure qualité. Nous voulons une politique tarifaire inclusive de la STIB avec des tarifs sociaux élevés, et nous voulons rendre toutes les options de voyage à Bruxelles (transports en commun, voitures partagées, scooters partagés, partage de vélos, etc.) accessibles avec un seul billet ou abonnement, un Pass MultiMobil.

Pour que les citoyens bruxellois puissent parcourir la ville en vélo rapidement et en toute sécurité, nous construisons un réseau cyclable régional comprenant des rues cyclables et des pistes cyclables séparées. Des pistes cyclables seront disponibles pour les trajets à destination et au départ de Bruxelles.

Nous assurons également plus de sécurité routière avec une zone générale 30, à l’exception des grands axes. Il y aura également plus de rues sans voitures et de rues pour écoles. Nous nous attaquons aux points noirs de trafic et optons pour une application plus stricte et une approche plus efficace du piratage routier.