Stad in transitie - Une ville innovante

Stad in transitie - Une ville innovante

Voor een innovatieve stad die klaar is voor de toekomst Pour une ville innovante qui est prête pour le futur


Brussel heeft innovatieve ondernemers nodig. Ondernemers die sociaal en cultureel betrokken zijn bij de stad, met activiteiten op lokaal niveau die beantwoorden aan de behoeften van Brussel en gebruik maken van de knowhow en middelen die onze stad te bieden heeft. Deze ondernemers moeten we steunen, aanmoedigen en beschermen.

Wij willen de stedelijke maakindustrie specifieke financiële steun bieden, creëren het label ‘Made in Brussels’ en maken werk van administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen. We maken het mogelijk voor Brusselaars om te investeren in de projecten van jonge, veelbelovende ondernemers via een Brusselse winwinlening.

We lanceren een duurzaam en participatief investeringsplan in sleutelsectoren van de economie (zoals hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit, digitalisering, deeleconomie) om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de toekomst.

Brussel moet werk kunnen bieden aan iedereen. We gaan voor een doorgedreven aanpak van werkloosheid. We creëren partnerschappen tussen publieke instellingen (Actiris en VDAB), (sociale) ondernemingen en burgers om banen te creëren in duurzame en lokale sectoren. Daarbij vertrekken we altijd van de skills van de werkzoekenden.

Bruxelles a besoin d'entrepreneurs innovants. Des entrepreneurs impliqués socialement et culturellement dans la ville, avec des activités au niveau local qui répondent aux besoins de Bruxelles et utilisent le savoir-faire et les ressources que notre ville peut offrir. Nous avons comme devoir de soutenir, encourager et protéger ces entrepreneurs.

Nous voulons offrir un soutien financier spécifique au secteur manufacturier urbain, créer le label "Made in Brussels" et travailler à la simplification administrative pour les entreprises. Nous offrons aux Bruxellois la possibilité d’investir dans les projets de jeunes entrepreneurs prometteurs grâce à un prêt gagnant-gagnant à Bruxelles.

Nous lançons un plan d'investissement durable et participatif dans des secteurs clés de l'économie (comme l'énergie renouvelable et l'efficacité énergique, la mobilité durable, la digitalisation, l'économie de partage) pour relever les défis du futur.

Bruxelles doit pouvoir offrir du travail à tout le monde. Nous optons pour une approche approfondie du chômage. Nous créons des partenariats entre des organismes publiques (Actiris et VDAB), des entreprises (sociales) et les citoyens pour créer des emplois dans les secteurs durables et locaux. Nous partons toujours des compétences des demandeurs d’emploi.