De vijf prioriteiten van Groen Elsene

Read our Ecolo-Groen programme in English here.

Retrouvez le programme Ecolo-Groen en français ici.

Naast de vijf prioriteiten hieronder hebben we ook nog voorstellen per wijk uitgewerkt. Ze zijn het resultaat van ontelbare deur-aan-deur gesprekken en ontmoetingen met organisaties zoals de wijkcomités. Ze vertalen onze visie en onze prioriteiten naar concrete voorstellen voor elke wijk in Elsene. Je vindt de wijkvoorstellen helemaal onderaan deze pagina.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Elsene is onrustwekkend slecht, zo bleek uit onze metingen op 40 plaatsen in de gemeente in februari en maart van dit jaar (lees meer over onze meetactie). Met Ecolo-Groen willen we een absolute prioriteit maken van schonere lucht.  We willen dit doen op verschillende manieren:

 • We sensibiliseren de burgers door systematische metingen door de gemeente, vooral in de buurt van kwetsbare plaatsen (crèches, scholen, rusthuizen, drukbezochte openbare plaatsen, etc.)
 • We halen dieselwagens uit het gemeentelijk wagenpark
 • We promoten, faciliteren en moedigen de alternatieven voor de auto aan
 • Zone 30 als regel (met uitzonderingen op de grote verkeersassen) in de hele gemeente: goed voor de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid
 • Alle overheidsopdrachten worden getoetst op hun impact op luchtverontreiniging
 • We maken werk van een circulatieplan naar het voorbeeld van Gent (in Gent daalde de luchtvervuiling gemiddeld met maar liefst 18% op 1 jaar tijd – op sommige plaatsen daling van meer dan 30%)
 • Lees ons volledig luchtkwaliteitsdossier met metingen per straat hier en onze voorstellen nog meer in detail.

Kwaliteitsvolle openbare ruimte

Elsene telt heel wat fijne pleinen en groene ruimtes. Jammer genoeg zijn deze niet altijd goed onderhouden. Bovendien zijn sommige wijken minder goed bedeeld qua groene ruimte. Voor sommige kinderen is er erg weinig speelruimte. Wij willen daarom:

 • Inzetten op meer groen in de openbare ruimte
 • Nettere pleinen en straten
  • Wij willen dat de gemeente hiervoor samenwerkt met het Gewest, het kan niet dat de gemeente simpelweg zegt dat zij niet bevoegd is

In Elsene is de auto nog steeds koning. Fietsers en voetgangers voelen zich vaak 2derangs weggebruikers. Wij willen de openbare ruimte teruggeven aan de Elsenaar:

 • We willen meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer
 • We willen zone 30 als regel
  • We dwingen deze zone 30 af door:
   • Aangepaste infrastructuur: snelheidsdrempels, voetpadverbredingen
   • Snelheidscontroles: boetes bij overtredingen

Op die manier wordt Elsene een groenere en meer kindvriendelijke gemeente.

Echte burgerparticipatie

In Elsene zijn er de laatste jaren heel wat grote bouwprojecten opgestart waarbij de stem van de wijkbewoners niet of veel te laat werd gehoord. Het gemeentebestuur organiseert de laatste jaren éénmaal per jaar een ontmoeting met de bewoners van verschillende buurten. Veel inwoners hebben echter het gevoel dat er weinig gebeurt met hun inbreng, tenzij in dit verkiezingsjaar, waarna overhaaste beslissingen worden genomen.

Voor ons is burgerparticipatie heel belangrijk, wij willen daarom:

 • Inspraak geven aan burgers bij alle projecten die in hun wijk op til staan, deze projecten samen uitdenken en kijken naar de noden van de wijk (is er genoeg sportinfrastructuur? Is er genoeg ruimte voor culturele activiteiten?);
 • Werken met burgerbudgetten naar het voorbeeld van Gent en Parijs;
 • In wijken waar het samen voorkomen van verschillende stedelijke functies (wonen, horeca, cultuur, …) onder druk staat zoals aan Flagey samen met alle betrokken actoren tot oplossingen komen die duurzaam en gedragen zijn, eerder dan ervoor te kiezen om zaken te verbieden.

Betaalbaar en kwalitatief wonen

Elsene is een van de duurste gemeentes van België. Meer en meer mensen slagen er niet meer in om een woning te huren of te kopen in hun geliefde gemeente. Sommige mensen die hier geboren en getogen zijn moeten de gemeente dan ook verlaten. Daarnaast is er ook de problematiek van huisjesmelkers en het eindeloos opdelen van huizen in te kleine appartementen.

Wij willen daarom inzetten op betaalbaar en kwalitatief wonen door:

 • Bij te dragen tot een groter aanbod aan toegankelijke woningen voor personen en gezinnen die moeite hebben om een woning te vinden in Elsene (sociale woningen, woningen voor middeninkomens, Sociale Verhuur Kantoren (SVK’s), Woningfonds, Community Land Trusts (CLT);
 • Het ondersteunen van renovatie – onder meer op vlak van energieverbruik – van woningen met hulp van gespecialiseerde verenigingen (zoals Habitat & Rénovation) en door gebruik te maken van regionale fondsen;
 • De strijd aan te gaan tegen leegstand, in te zetten op het omzetten van leegstaande ruimten boven winkels en leegstaande kantoorgebouwen in woningen;
 • De wooncode te doen naleven en ingaan tegen woningen in kelders, het opdelen van huizen, huisjesmelkers, etc. (in samenwerking met de regionale inspectiedienst voor wonen).

Een Nederlandstalige basisschool en betere Nederlandstalige dienstverlening bij gemeentediensten en politie

Meer dan 2/3 van de Elsense kinderen die naar een Nederlandstalige basisschool gaan, gaan naar een school buiten de gemeente. Al jarenlang is er een acuut gebrek aan plaats in het Nederlandstalig basisonderwijs in Elsene. Reeds aan het begin van de legislatuur stelde voormalig Groen-raadslid Sabah Meschi een vraag in de gemeenteraad. Wij juichen toe dat er een princiepsakkoord is binnen de huidige meerderheid, maar dit heeft weinig waarde zo bewijst een eerder princiepsakkoord in Brussel-stad.

 • Met Ecolo-Groen Elsene willen wij dan ook prioritair werk maken van een Nederlandstalige gemeenteschool en zo snel mogelijk alle betrokken actoren (Minister Vanhengel, VGC, OVSG, …) samenbrengen. Zodat we in de volgende legislatuur een Nederlandstalige gemeenteschool kunnen inhuldigen

De dienstverlening in het Nederlands bij de gemeentediensten en politie laat nog te vaak te wensen over. Dit kan niet. Wij stellen daarom voor om:

 • Bij nieuwe aanwervingen prioritair tweetalig gemeentepersoneel aan te werven;
 • Kwaliteitsvolle lessen te organiseren voor het gemeentepersoneel;
 • Op de lange termijn de kennis van de tweede landstaal bij alle Elsenaren te verbeteren door alle initiatieven (onder meer immersie-onderwijs, taalstages voor kinderen) die inzetten op het aanleren van het Nederlands en het Frans aan te moedigen en waar mogelijk te ondersteunen.

Voorstellen per wijk

Deze concrete voorstellen zijn het resultaat van ontelbare deur-aan-deur gesprekken en ontmoetingen met organisaties zoals de wijkcomités. Ze vertalen onze visie en onze prioriteiten naar concrete voorstellen voor elke wijk in Elsene.

Retrouvez nos priorités par quartier en français ici.

Vragen? Wil je ons helpen?

Mail ons via [email protected]!