Brussel verandert. Brussel wordt groener en rechtvaardiger, met gezondere lucht. Maar er is nog werk aan de winkel. Sommigen willen de transitie en sociale rechtvaardigheid uitstellen of zelfs terug in de tijd gaan. Samen met Ecolo willen we net bruggen bouwen tussen de Brusselaars, om samen te komen rond wat echt belangrijk is: iedereen in staat stellen een goed, gelukkig leven te leiden en zijn of haar plaats te vinden in een leefbare stad.

Groener en rechtvaardiger, met gezondere lucht.

Download en ontdek alle voorstellen


1. Meer natuur = meer welzijn

Een groen Brussel is een stad die opleeft. De lucht is schoner, de vervuiling is gedaald en de natuur wordt weer in ere hersteld. We zorgen ervoor dat iedereen in elke buurt toegang heeft tot natuur, te beginnen met de Brusselaars die het minste groen hebben in hun wijk.

Voorstellen:

 • Minder grijs en meer groen
 • De Brusselaars beschermen tegen de gevolgen van de klimaatontregeling
 • Een einde maken aan overmatige verharding door het betonstopprincipe aan te nemen en de levende bodem beschermen
 • Brussel proper maken
 • Ecologie met respect voor al wat leeft


2. Het klimaat redden is een zaak van de Brusselaars

Brussel doet wat moet gebeuren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de leefbaarheid van onze aarde in stand te houden. Met de groenen in het bestuur heeft het Gewest zichzelf ambitieuze doelen gesteld in de strijd tegen de CO2-uitstoot: -47% tegen 2030 en koolstofneutraal zijn tegen 2050. De twee belangrijkste emissiebronnen zijn gebouwen en transport. De transitie kan er alleen komen als ze rechtvaardig en solidair is. Het is oneerlijk en onaanvaardbaar dat vandaag de dag degenen die het minst vervuilen het meest te lijden hebben onder de klimaatontregeling.

Voorstellen:

 • Meer Renolution, dé strategie voor meer en sneller renoveren
 • Massale overheidsinvesteringen in de transitie
 • De transitie versnellen


3. Goede huisvesting is de basis

Het wordt steeds moeilijker om een goede woonst te vinden in Brussel. De vastgoedprijzen stijgen sneller dan de inkomens van de bewoners. Tegenwoordig moet een huishouden met twee salarissen en twee kinderen vaak bijna de helft van zijn inkomen uitgeven aan huisvesting. We moeten snel duurzame oplossingen vinden om ervoor te zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd kan hebben.

Voorstellen:

 • Een kader voor de private huurmarkt
 • De renovatie en herbewoning van leegstaande en verwaarloosde woningen versterken
 • Een gewest waar iedereen een dak boven zijn hoofd heeft
 • Sociale huisvesting van goede kwaliteit


4. Een nieuw recht op mobiliteit, om je vrij en veilig te verplaatsen

Je verplaatsen is een recht voor iedereen, ongeacht de wijk waarin je woont, de middelen waarover je beschikt, je fysieke situatie of je handicap. Je verplaatsen moet ook aangenaam zijn, zonder obstakels, stress of vervuiling. Een leefbare stad maakt letterlijk meer zuurstof vrij, omdat er weer ruimte is voor meer groen, meer leven en meer ontmoetingen. En vooral: meer spelende kinderen in onze straten!

Voorstellen:

 • Het bovengrondse openbaar vervoer versterken
 • Fietsen zoals in Kopenhagen of Rotterdam
 • Maak van te voet gaan een plezier
 • Op naar een evenwichtigere verdeling van de rijbaan


5. Brussel geeft een boost aan kinderen en jongeren

Onze stad veranderen, dat doen we om kinderen en jongeren de kans te geven zich ten volle te ontplooien. Jongeren hebben recht op de middelen en de ruimte om te groeien en te leren in een zorgzame, gezonde omgeving die openstaat voor de wereld.

Voorstellen:

 • Goede kinderopvang is van levensbelang
 • Kwalitatief goed onderwijs zonder ongelijkheid
 • Toegang tot hoger onderwijs garanderen
 • Intimidatie en geweld op school bestrijden


6. Brussel, een Gewest dat bescherming en solidariteit biedt

We willen een Brussel dat zowel de huidige als de nieuwe inwoners bescherming biedt. We werken aan een sterker sociaal vangnet met betere toegang heeft tot ieders rechten. Solidariteit en rechtvaardigheid zijn essentiële waarden om samen te leven. Migranten moeten in België en Brussel een gastvrije plek vinden en kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Voorstellen:

 • Solidariteit en fiscale rechtvaardigheid versterken
 • Sociale rechten individualiseren door het statuut van medebewoner af te schaffen
 • Een mild en humaan migratiebeleid
 • Ontwikkelen van de automatisering van de sociale rechten en behoud van "fysieke" diensten en loketten


7. Brussel als hoofdstad van de economische transitie

Onder impuls van de Groenen heeft Brussel zich gevestigd als de hoofdstad van de economische transitie. In deze economische transitie willen we minder grondstoffen en fossiele brandstoffen verbruiken, maar ook (lokale) jobs bieden met respect voor de werknemers, en daarbij minder afhankelijk zijn van verre landen. De donuttheorie geeft richting: een sociale basis om in waardigheid te leven en een maximumdrempel om de leefbaarheid van onze planeet te beschermen. We willen deze Brusselse verankering van kmo's en zelfstandigen aanmoedigen en tegelijk inzetten op werkbaar werk en duurzaamheid.

Voorstellen:

 • Een omgeving die ondernemerschap en innovatie bevordert
 • Brussel is een stad op mensenmaat, met een buurteconomie
 • Een productieve stedelijke economie en logistiek aangepast aan Brussel
 • We vereenvoudigen de toegang tot werk


8. Brussel, de stad van en voor iedereen

Brussel is rijk aan diversiteit. We willen van Brussel een voorbeeldstad op vlak van inclusie maken. Iedereen moet zijn plaats kunnen vinden en in veiligheid kunnen leven, ongeacht leeftijd, gender, geloof, inkomen of seksuele geaardheid.

Voorstellen:

 • Discriminatie resoluut bestrijden
 • Rekening houden met de behoeften van minderheidsgroepen en hen reële erkenning geven
 • De dialoog herstellen en opnieuw rustig in gesprek gaan
 • We willen dat Brussel een hoofdstad wordt die de ontwikkeling van culturele rechten hoog in het vaandel draagt, omdat we overtuigd zijn van de verbindende kracht van cultuur
 • De Europese identiteit van Brussel bevestigen


9. Universele toegang tot gezondheidszorg in een gezond Gewest

Gezondheid is een kwestie van sociale en ecologische rechtvaardigheid. De minst bevoorrechte bevolkingsgroepen gaan het minst vaak naar de dokter en worden het meest blootgesteld aan vervuiling. Iedereen heeft recht op een gezonde omgeving en toegankelijke gezondheidszorg.

Voorstellen:

 • Een Gewest zonder vervuiling
 • Gezonde voeding voor iedereen
 • De eerstelijnszorg versterken en medicijnen toegankelijker maken
 • Een ambitieus beleid voor geestelijke gezondheid


10. Een efficiënte administratie, ten dienste van iedereen

Onze instellingen zijn een instrument om beleid te ontwikkelen dat de waarden van solidariteit, samenwerking en gelijke behandeling uitdraagt. We bouwen aan een gewest dat duidelijker, efficiënter en minder duur is.

Voorstellen:

 • Een volwaardig Gewest met vereenvoudigde en duidelijke instellingen
 • Burgerparticipatie versterken en ons systeem van vertegenwoordiging verder doen evolueren
 • Samenwerking tussen Gewest en gemeenten voor maximale coherentie en efficiëntie
 • We willen niet alleen de buurtpolitie versterken, maar ook de bevoegdheden van het minister-presidentschap uitbreiden en een gewestelijk hoofdkantoor oprichten, in voorbereiding van een toekomstige fusie van politiezones