Brussels parlement stemt voor duurzame beleggingen

26 April 2021

Brussels parlement stemt voor duurzame beleggingen

De Europese klimaatambities werden vorige week met de eerste klimaatwet scherp gesteld. Het Brussels Parlement talmt niet om de doelstelling, een vermindering van minstens 55% van de broeikasgassen tegen 2030, te realiseren. Vandaag stemde de commissie Financiën over het voorstel van parlementsleden Juan Benjumea (Groen) en Barbara de Radigues (Ecolo) om de regering aan te sporen investeringen in fossiele brandstoffen stop te zetten. Benjumea: 'Dat overheden geld investeren in fossiele brandstoffen is niet langer te verantwoorden. Niet alleen zijn investeringen in ecologische alternatieven beter voor mens en planeet, ook worden ze steeds interessanter vanuit financieel oogpunt.'

Met de aansporing naar de regering om voluit te kiezen voor duurzame beleggingen, volgt het Brussels Parlement een wereldwijde tendens. Steeds meer bedrijven en overheden kiezen voor toekomstgerichte alternatieven om geld in te investeren. Enerzijds doen ze dat uit ecologische overwegingen, anderzijds is het ook economisch gezien steeds interessanter om fossiele brandstoffen links te laten liggen. 'Als je naar de markt kijkt, zie je dat de privésector de omschakeling naar duurzame alternatieven al aan het maken is. Dat maakt dat de vraag naar fossiele brandstoffen - die overigens ook uitgeput zullen geraken - zal dalen, wat het een riskante investering maakt. Als overheid hebben we de plicht verstandig om te gaan met overheidsgeld en moeten ook de investeringen weloverwogen gebeuren,' aldus Benjumea.


2030 is nu

Hoewel de Brusselse regering en verschillende overheidsbedrijven in de praktijk al vaak kiezen voor duurzame beleggingen, is dat momenteel niet wettelijk verankerd. Met de resolutie vandaag dringt het parlement erop aan dat:

  • alle investeringen die nog wel (on)rechtstreeks naar de fossiele industrie stromen, stopgezet worden. Om die stap te zetten, dringen de commissieleden erop aan dat er zo snel mogelijk volledige cijfers verzameld worden van alle beleggingen van overheidsinstellingen in fossiele brandstoffen.
  • overheidsinstellingen die nu al kiezen voor duurzame investeringen daarin ondersteund worden en geen stappen terug kunnen zetten. Zo geven instellingen als MIVB, Net Brussel, Finance&Invest momenteel al het goede voorbeeld.
  • er ondersteuning wordt voorzien voor de lokale besturen, zodat ook op gemeentelijk niveau zo snel mogelijk voor uitsluitend duurzame fondsen wordt gekozen.

Benjumea: 'Er is lang genoeg getalmd. Als we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs willen houden - om de opwarming van de aarde onder 1,5 graden te houden - dan moeten we nu alle zeilen bijzetten. Het is nú tijd voor actie.'

Over drie weken wordt de resolutie aangenomen in de plenaire vergadering van het parlement.