Driekwart van de Groene voorstellen voor Goed Bestuur omgezet in Brusselse wetteksten

01 Mei 2019

Driekwart van de Groene voorstellen voor Goed Bestuur omgezet in Brusselse wetteksten

Groen en Ecolo zijn tevreden van vast te stellen dat maar liefst 6 op 8 van hun voorstellen rond goed bestuur door het Brussels Parlement zijn omgezet in wetteksten. 2,5 jaar geleden (na Publifin maar vóór Samusocial) stelden fractieleiders Bruno De Lille (Groen) en Zoé Genot (Ecolo) een groen pakket voor goed bestuur voor. De ordonnanties rond ombudsman, klokkenluiders en de openbaarheid van bestuur die op 30 april in de plenaire werden gestemd zijn hiervan het sluitstuk. 


Bruno De Lille, fractieleider Groen: “Eigenlijk kan je stellen dat de groenen de Brusselse politiek haar geloofwaardigheid terug geven. Waar de meerderheidspartijen aanvankelijk afwijzend reageerden op onze voorstellen, bleken ze uiteindelijk hét antwoord dat nodig was na de aanhoudende schandalen die de Brusselse politiek de afgelopen jaren dooreen geschud hebben. Groen en Ecolo hadden hun huiswerk goed gedaan zodat we deze voorstellen snel konden beginnen bespreken. Het zorgde ervoor dat we na een tijdje niet opnieuw overgingen naar de orde van dag maar de schandalen konden gebruiken als kantelmoment voor een beter bestuur van Brussel”.

Zo is er vanaf nu echte transparantie over de beslissingen van de regering of de gemeentebesturen. De beperking van de vergoedingen en de volledige transparantie over alle mandaten zorgt ervoor dat mistoestanden als Publifin of Samusocial geen kans meer maken. 

Zoé Genot, fractieleidster Ecolo, vult aan: “De Brusselaars waren het vertrouwen in de politiek volledig kwijt. Door de maatregelen die wij op tafel gelegd hebben, kunnen we dat vertrouwen opnieuw opbouwen. Door de oprichting van een gewestelijke ombudsdienst en de realisatie van een klokkenluidersstatuut voor ambtenaren, tonen we dat we klachten van burgers au sérieux nemen en mogelijke mistoestanden naar boven willen blijven brengen.”

Begin 2017 werd de politiek opgeschrikt door een opeenvolging van schandalen. Affaires die de burger geschokt hebben en het vertrouwen in de politiek hebben geschaad. Of het nu ging om Samusocial, Kazakhgate (de affaire Chodiev-De Decker) of Publifin, het is duidelijk dat een aantal politici zich toen totaal ongepast hebben gedragen. In deze context zijn Ecolo en Groen steeds de pleitbezorgers en voortrekkers geweest van meer ethiek in de politiek en goed bestuur. Begin 2017 dienden ze daarom 8 concrete wetteksten in om dit te realiseren. 

Groen en Ecolo zijn verheugd te zien dat 6 op de 8 van hun voorstellen voor goed bestuur gerealiseerd werden. De volledige decumul zou je hier zelfs kunnen aan toevoegen; deze is wel degelijk gestemd, ware het niet dat een Vlaams belangenconflict de wet voorlopig nog tegen houdt. 

Het Groene pakket goed bestuur bevatte:

  1. De oprichting van een onafhankelijke Brusselse deontologische commissie
  2. De beperking van de publieke en private inkomsten van mandatarissen tot max 150 % van het loon van een parlementslid
  3. Een kadaster voor publieke mandaten en privé beroepen/mandaten met de daarbij horende bezoldigingen voor parlementsleden, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters
  4. Het zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de agenda en het volledige verslag van de ministerraad
  5. De oprichting van een Brusselse gewestelijke ombudsdienst 
  6. De realisatie van een klokkenluidersstatuut
  7. Een complete decumul tussen de functies van parlementslid en de lokale uitvoerende mandaten (burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter)
  8. De vertegenwoordiging van de oppositie in de rvb’s van de instellingen van openbaar nut (ION’s)

Blijft voorlopig op de plank liggen: de volledige decumul en de vertegenwoordiging van de oppositie in de instellingen van openbaar nut (ION’s). Bruno De Lille: “We blijven het betreuren dat partijen als de N-VA goed bestuur in Brussel blokkeren vanuit Vlaanderen. Wat ons betreft is uitstel echter geen afstel: de decumul komt er als het aan de groenen ligt sowieso in de volgende legislatuur.”