Josaphat: woningbouw en natuurbescherming gaan hand in hand

13 Februari 2023

Schaarbeek

Josaphat: woningbouw en natuurbescherming gaan hand in hand

Ecolo-Groen gaat uit van een ecologisch model van verstedelijking: efficiënt omgaan met bestaande woonzones, en de plaats van de natuur in de stad versterken.

Brussel heeft extra betaalbare woningen nodig, én moet de zeldzame groene zones in de stad beschermen. Deze twee doelstellingen sluiten elkaar niet uit. Het verder verdichten van woongebieden is een logische en duurzame keuze: goed voor de bewoners, goed voor het klimaat en goed voor de gezondheid van alle Brusselaars.

Nadia Naji, co-voorzitster van Groen, en Rajae Maouane, co-voorzitster van Ecolo, bevestigen het engagement van de groene partijen om in Brussel het aantal woningen fors te verhogen én de bestaande natuurgebieden te bewaren. Die natuurgebieden zijn van onschatbare waarde voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar inwoners. Het zijn groene longen die zorgen voor een rechtstreekse verbinding met groene zones op het platteland, essentieel voor de gezondheid en het welzijn van de Brusselaars. Die verbondenheid zorgt voor een verzachting van het hitte-eiland-effect in de stad, wat van cruciaal belang is om de oversterfte bij hittegolven in de stad tegen te gaan. Bij hevige regenval doen deze gebieden bovendien dienst als waterreservoir. Doorheen de jaren is de Josaphatsite een belangrijke schakel geworden in de verbinding tussen open groene ruimtes in Brussel, met name voor de biodiversiteit in de stad en het overleven van een aantal belangrijke vogelsoorten, insecten en kleine zoogdieren.

Het gebrek aan betaalbare woningen is een grote uitdaging in Brussel. Het is de belangrijkste oorzaak van de stijgende huurprijzen en de woonproblemen van veel Brusselaars. Die problematiek kan worden aangepakt door de bestaande woonzones verder te verdichten, en niet, zoals sommige promotoren en bestuurders willen, door de zeldzame natuurzones die de stad nog rest, zoals Josaphat, te gaan betonneren. Ecolo-Groen gaat uit van een ecologisch model van verstedelijking: efficiënt omgaan met bestaande woonzones, en de plaats van de natuur in de stad versterken. Het is een model van verstedelijking met respect voor de levenskwaliteit van de bewoners en de leefbaarheid van de omgeving. Dat is goed voor de bewoners, goed voor het klimaat én goed voor de gezondheid van de Brusselaars, die op die manier toegang krijgen tot natuur in hun dagelijks leven. Elke Brusselaar heeft recht op fatsoenlijke huisvesting, in een kwalitatieve en gezonde leefomgeving, met toegang tot de natuur.

Rajae Maouane, co-voorzitster van Ecolo: “We hoeven de groene zones in Brussel niet te betonneren om iets te doen aan de woningnood. We kunnen perfect extra woningen construeren, én de bestaande natuur behouden. Josaphat is daar eigenlijk het perfecte voorbeeld van: het volstaat om efficiënt te verdichten op de zones waar al gebouwd is. We mogen gerust een stuk voluntaristischer zijn: laat ons snel beginnen met het verdichten van de woonzones, en het effectief beschermen van de groene zones. Het vraagt politieke moed en verbeelding om beter te doen, om de sociale én de milieucrisis tegelijk aan te pakken. En vooral om elke Brusselaar te helpen aan een kwalitatieve, betaalbare woning in een leefbare, gezonde stad.” 

Maouane en Naji wijzen erop dat de Brusselse Regering (PS, Ecolo-Groen, Défi, Open VLD, One Brussels) aan een recordtempo nieuwe woningen construeert. “Dankzij het uitstekende werk van staatssecretaris van wonen Nawal Ben Hamou, en de steun van Ecolo-Groen, wordt de woningnood effectief aangepakt. Er is groen licht gegeven voor woningbouw in grote projecten aan het Weststation, Heyvaert, Delta-Herrmann Debroux en Kazerne. In totaal gaat het over minstens 1200 woningen in die projecten, waarvan meer dan de helft sociale woningen. Buiten die strategische zones werden de afgelopen jaren 3000 woningen bijgebouwd, en een duizendtal worden op dit moment afgewerkt. We moeten absoluut verder gaan op dat pad, maar niet ten koste van de weinige natuur die ons nog rest”, aldus de co-voorzitsters. 

De Josaphatsite, met haar enorme biologische waarde, staat symbool voor het model van Ecolo-Groen: het stuk waardevolle natuur beschermen, door de stad in de reeds verharde zone uit te breiden. Tijdens de afgelopen jaren is dit gebied een symbolische plek geworden voor de burgerverenigingen die zich verzetten tegen het betonneren van de resterende natuurgebieden in de stad.  Ecolo-Groen vraagt dat de westelijke zone van het gebied definitief wordt beschermd als waardevol natuurgebied. Op de oostelijke zone kan sterk worden verdicht, zodat voldoende extra betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. Er zijn voldoende alternatieve pistes om het beschermen van het natuurgebied te combineren met een forse toename van het aantal woningen in het gebied. Ecolo-Groen wil doorgaan met de ontwikkeling van het gebied, maar dan op basis van de evenwichtige, alternatieve voorstellen van de burgerbewegingen.

“Een alternatief, logischer en duurzamer stadsvernieuwingsmodel is mogelijk. We willen meer betaalbare  woningen bouwen, maar dat willen we doen op reeds bebouwde zones. Op die manier bieden we een antwoord op de woningnood én beschermen we de natuurgebieden die de Brusselaars nodig hebben. Meer groene zones in de stad, dat is goed voor de bewoners, goed voor het klimaat en goed voor de mentale gezondheid van de Brusselaars. Dit model wordt ook door de Brusselaars zelf naar voren geschoven. Zij hebben mooie alternatieve projecten op tafel gelegd voor de Josaphatsite. Laat ons ze samen bekijken, en zo snel mogelijk beginnen met het bebouwen van de woonzone in dit gebied”, vult Nadia Naji, co-voorzitster Groen, aan.