Sint-Gillis wil een sociale en ecologische voortrekkersrol spelen

20 December 2018

Sint-Gillis wil een sociale en ecologische voortrekkersrol spelen

De gemeente Sint-Gillis staat voor belangrijke uitdagingen en dat uit zich in het nieuwe meerderheidsakkoord. Meer jongeren vleugels geven en toekomstperspectief bieden, veel aandacht voor de sociaal kwetsbare bewoners, meer zachte mobiliteit realiseren en de leef- en luchtkwaliteit in de wijken verbeteren zijn er enkele van. Dezelfde ambitie vertaalt zich ook in de projecten en bevoegdheden van de twee Nederlandstalige schepenen, respectievelijk Jos Raymenants (Groen) en Willem Stevens (sp.a).

 

Het meerderheidsakkoord bevat tal van nieuwe initiatieven.

Zo wil het nieuwe bestuur en de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden in functie van de financiële haalbaarheid en de noden de mogelijkheid onderzoeken om op de gevangenissite een Nederlandstalige gemeenteschool (basisonderwijs) op te richten. In 2019 zal ook een Nederlandstalige huiswerkschool - Initiatief Buitenschoolse Opvang - op de ECAM-site openen, die toegankelijk zal zijn voor alle kinderen in de gemeente. Daarnaast zal het aanbod van de Brede School (buitenschoolse activiteiten) worden voortzet en uitgebreid worden via proefprojecten rond digitalisering, meertaligheid en ondersteuning in de scholen van de thuistaal, en via het openstellen van speelpleinen tijdens de schoolvakantie. Dat is nodig want in laag Sint-Gillis groeit één kind op twee op in een gezin zonder inkomen uit arbeid. Het concept ‘Brede School’ kan een belangrijke hefboom zijn om de sociale mobiliteit te promoten: de kinderen hun wereld verbreden, de ouders meer betrekken en de scholen openstellen voor de wijk en de burgers.

Daarnaast willen we de samenwerking tussen Nederlandstalige en Franstalige scholen in Sint-Gillis aanmoedigen en vergemakkelijken. Ook het cultuurbeleid is een belangrijke hefboom om communautaire grenzen te overstijgen en de verschillende binnen de gemeente aanwezige nationaliteiten te verenigen. Verder zal de gemeente ook haar inspanningen op vlak van duurzame ontwikkeling voortzetten: invoering van "duurzame" clausules in het aankoopbeleid, vermindering van het energieverbruik, lancering van proefprojecten in de kringloopeconomie en, op langere termijn, de ontwikkeling van een ecowijk op de gevangenissite.

Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden en duurzame ontwikkeling Jos Raymenants: “De afgelopen jaren is het aantal Nederlandstalige Brusselaars dat ervoor kiest om zich in Sint-Gillis te vestigen met bijna 30% gestegen. Dat is de grootste stijging in het hele gewest. Om in te spelen op deze tendens gaan we onderzoeken of het mogelijk is een Nederlandstalige gemeenteschool op te richten op de gevangenissite. Daarnaast gaan we de strijd aan tegen armoede door in volop in te zetten op het aanleren van digitale vaardigheden bij kansarme leerlingen en jongeren. Want programmeren is de taal van morgen en de garantie op een succesvolle toekomst. Ook op het vlak van duurzame ontwikkeling zijn we ambitieus: we maken een echt Luchtplan op om de luchtkwaliteit te verbeteren bijvoorbeeld door het testen van het concept van de schoolstraat".

Ook zal het nieuwe bestuur en de nieuwe schepen van jeugd inzetten op een innovatief jeugdbeleid. Zo worden er alvast nog dit jaar twee vernieuwende projecten opgestart. Ten eerste de CUBE, een open stedelijke jeugdinfrastructuur in een voormalig industrieel gebouwencomplex met een aanbod van cultuur, sport en ontspanning door en voor jongeren. Ten tweede is er MADO (Maison de l’adolescent / Tienercentrum), een project in samenwerking met het OCMW waarbij de strijd tegen kansarmoede bij jongeren gericht wordt aangepakt. Daarnaast zal er gestart worden met proefprojecten waarbij geëngageerde volwassenen én jongeren andere jongeren zullen coachen en begeleiden om zo hun schoolprestaties te verbeteren en hun talenten te valoriseren.

“Sint-Gillis is één van de jongste gemeenten van het land. Tegelijk is het een superdiverse gemeente met jongeren met roots uit alle windstreken. Dat is heel veel potentieel en dat vraagt om een ambitieus en breed jeugdbeleid. Vanaf maart 2019 starten we met de nieuwe jeugdinfrastructuur CUBE en geven we jongeren alvast extra ruimte om zich creatief, sportief en vooral persoonlijk te ontwikkelen", zegt schepen van jeugd, wijkcontracten en stadsvernieuwing Willem Stevens.

Op het vlak van de wijkcontracten en stadsontwikkeling staan er ook enkele belangrijk projecten op stapel zoals de vernieuwing van het Marie Jansonplein (Carré Moskou) naast het Voorplein en de reconversie van de Ecam-site vlakbij het Bethlehemplein. Ook het zopas opgestarte Stadsvernieuwingscontract (SVC 04) waarbij de gemeenten Sint-Gillis samen met buurgemeente Vorst een 20-tal ontwikkelingsprojecten zal realiseren om een deel van de Zuidwijk verder op te waarderen.