Quota's, vooroordelen bestrijden en diversiteitsplannen: zo wil het Brussels Parlement openbare diensten vervrouwelijken

14 Juni 2022

Quota's, vooroordelen bestrijden en diversiteitsplannen: zo wil het Brussels Parlement openbare diensten vervrouwelijken

Om deze ongelijkheden te bestrijden, vraagt het parlement de uitvoering van een hele reeks maatregelen.

Vandaag heeft het Brussels Parlement in de Commissie Gelijke Kansen een resolutie voor de vervrouwelijking van de Brusselse openbare diensten unaniem goedgekeurd. Het parlement vraagt onder meer de invoering van een quotasysteem, een meer evenwichtige samenstelling van jury's bij aanwervingen, een intensievere bestrijding van vooroordelen en stereotype beeldvorming in de communicatie van de administratie, maar ook de opmaak van diversiteitsplannen.

Uit de hoorzittingen die voorafgingen aan de resolutie bleek onder meer een onevenwicht in het aantal mannen en vrouwen in hogere functies en werd een grotere discriminatie van vrouwen die solliciteren naar verantwoordelijke functies vastgesteld.

Om deze ongelijkheden te bestrijden, vraagt het parlement de uitvoering van een hele reeks maatregelen. Zo moeten de examencommissies voor ten minste een derde van elk geslacht zijn, moet het voorzitterschap afwisselend door een man en een vrouw worden waargenomen en moeten de juryleden een specifieke vorming over stereotypen en gendervoordelen volgen. Daarnaast vraagt het parlement onder meer ook de ontwikkeling van een mentorsysteem en meer aandacht voor seksisme op de werkvloer met expliciete omschrijving ervan in het arbeidsreglement.

Groen-parlementslid Lotte Stoops is tevreden: "Met deze tekst stellen we concrete maatregelen voor om de vertegenwoordiging van vrouwen in de openbare diensten te verbeteren. Meer vrouwen zorgt voor meer en diversere perspectieven, en die zullen bijdragen aan rijkere oplossingen. De overheid heeft hier een voorbeeldrol te spelen. Om wijlen Ruth Bader Ginsburg te citeren: 'Vrouwen horen thuis in alle plekken waar beslissingen worden genomen.'"