Over Jette

Groen vormt samen met Ecolo een echte ploeg voor Jette. Onze schepenen Nathalie De Swaef  en Bernard Van Nuffel zetten zich in voor een sterk beleid, samen met Groen gemeenteraadsleden Annemie Maes en Cindy Devacht. Meer ruimte voor de fiets, tram 9, een autovrij Spiegelplein, extra woonerven en pleintjes, zonnepanelen op de gemeentegebouwen, een gemeentelijk solidair cohousingproject, steun aan buurtcomposten en collectieve moestuinen, ... het zijn maar een aantal van onze verwezenlijkingen die leven in Jette nog aangenamer maken. De komende legislatuur willen we dit ambitieuze beleid graag verder zetten.

Groen Jette is een dynamische groep die geregeld actie voert. Tegen de verbreding van de ring, voor het behoud van het Laarbeekbos, voor een ambitieuzer klimaatbeleid, betere luchtkwaliteit. Jaarlijks reiken we ook de Groene Pluim uit, een prijs voor de vereniging die het voorbije jaar het verschil maakte op ecologisch of sociaal vlak. Wil je graag participeren aan dit beleid? Mee discussiëren over de keuzes voor Jette? Of wil je van dichtbij volgen waar we mee bezig zijn? Geef ons dan een seintje!

Groen forme avec Ecolo une vraie équipe pour Jette. Nos échevins Bernard Van Nuffel et Nathalie De Swaef s’engagent pour une politique forte, avec les membres Groen du conseil municipal Annemie Maes et Cindy Devacht. Plus d’espaces pour les vélos, le tram 9, une place miroir sans voitures, des quartiers résidentiels et des places supplémentaires, des panneaux solaires sur le toit des bâtiments municipaux, un projet de cohabitat municipal solidaire, du soutien aux composts de quartier et aux potagers collectifs, … ce ne sont là que quelques-unes de nos réalisations qui rendent la vie à Jette encore plus agréable. Nous souhaitons poursuivre cette politique ambitieuse lors de la prochaine législature.

Groen Jette est un groupe dynamique qui entre en action régulièrement. Contre l’élargissement du ring, pour le maintien du bois de Laerbeek, pour une politique climatique plus ambitieuse, une meilleure qualité de l’air. Chaque année, nous organisons la Plume Verte. Un prix qui récompense l’association qui a fait la différence au niveau écologique ou social au cours de l’année. Souhaitez-vous prendre part à cette politique? Discuter avec nous des choix pour Jette? Ou souhaitez-vous voir de près ce que nous faisons? Contactez-nous!