Crèches en buitenschoolse opvang - Crèches et accueil extra-scolaire

Crèches en buitenschoolse opvang - Crèches et accueil extra-scolaire

Oprichting van vzw De Molenketjes voor het beheer van de opvang 0-12 jaar. Deze vzw werkt op een transparante manier via een beheerscontract. De bestuursorganen zijn onafhankelijk opgesteld. Met de oprichting van de vzw werden de fundamenten gelegd van een ‘echte’ organisatie, met een personeelsbeleid dat aandacht heeft voor competenties én talenten van medewerkers en inzet op opleiding en doorgroei van medewerkers. De missie en visie van de organisatie is participatief uitgewerkt met medewerkers van alle geledingen en begint echt te leven op het terrein. De Molenketjes zijn divers (cf. personeelsbestand), buurtgericht (cf. ook de kinderdagverblijven worden met hun kindjes vaker in de straten van Molenbeek gezien, samenwerking met vb. Zonnelied, dus over sectoren heen) en actief op zoek om ouders écht een plaats te geven in de kinderopvang (cf. taalboxproject in kinderdagverblijf Het Molentje, waarbij ouders gestimuleerd worden om Nederlands te oefenen en elkaar te leren kennen).Création de l’asbl De Molenketjes pour la gestion de l’accueil 0-12 ans. Cette asbl travaille de manière transparente via un contrat de gestion avec la commune avec des administrateurs indépendants. Opening van 2 nieuwe kinderdagverblijven (Het Molentje en De kleine Zenne). De bestaande plaatsen worden beter benut (vooruitgang van 15 % voor wat betreft de effectieve bezetting).Ouverture de 2 nouvelles crèches (Het Molentje et De kleine Zenne) et meilleure utilisation des places existantes. Meer kinderen tijdens de speelweken, alle speelweken staan nu ook open voor alle kinderen (wel nog met prioriteit aan kinderen die in Molenbeek wonen of naar school gaan).Plus d’enfants pendant les stages de vacances, qui sont actuellement ouverts à tous les enfants (avec priorité pour les enfants qui habitent Molenbeek ou y vont à l’école). Brede school: van middagateliers in 1 school naar middagateliers in bijna alle Molenbeekse scholen, ook start van avondateliers.Ecole élargie (brede school) : évolution vers des ateliers à midi dans presque toutes les écoles. Début d’ateliers de soir.