Duurzame voeding - Alimentation durable

Duurzame voeding - Alimentation durable

Aan de hand van workshops in sociale restaurants werd duurzame voeding gepromoot.Workshops dans des restaurants sociaux pour promouvoir l’alimentation durable. Molenveggie: met steun van de gemeente konden verschillende sociale restaurants vegetarische maaltijden gratis of aan verminderde prijs aanbieden.Molenveggie : avec le support de la commune, différentes restaurants sociaux ont pu offrir des plats végétariennes gratuites ou à prix réduit. Ondersteuning van projecten rond gezonde voeding in de vakantieopvang (actie rond eten van insecten, …). Soutien de projets sur l’alimentation saine et de saison dans les initiatives d’accueil extra-scolaire (par ex. action « se nourrir avec des insectes »). Openbare aanbestedingen aanpassen zodat gekozen wordt voor lokale en seizoengebonden producten.Adaptations de marchés publics : clauses pour les produits locaux et de saison Ontwikkeling van semi-collectieve moestuinen door financiële steun te verlenen aan scholen en organisaties. Implementatie van BON, onthaalbureau voor mensen van buitenlandse origine, in de semi-collectieve moestuin in de Toekomstraat. Door deel te nemen aan regionale initiatieven zoals de open moestuinen week konden bestaande initiatieven ge(her)waardeerd worden.Développement de potagers semi-collectifs en soutenant financièrement les écoles et les associations. Implication du bureau pour primo arrivants BON dans le potager semi-collectif de la Rue de l’Avenir. Participation aux initiatives régionales (par ex. la semaine de potagers ouverts) pour mettre en valeur les initiatives existantes. Elke dag is er een vegetarische optie beschikbaar op de menukaart van de gemeentelijke scholen.Chaque jour une option végétarienne disponible sur la carte de menu d’écoles communales. Aanleg stadsmoestuin Bel’akker en groene ruimte Zin’to. 2000 m² = 100 kg verse groenten per week. Stadsmoestuin Bel’akker en groene ruimte Zin’to. Bel’akker wordt beheerd door Atelier Groot Eiland, een Molenbeekse sociale economie onderneming. Er werden nieuwe serres aangelegd om de productie te diversifiëren, het regenwater wordt gerecupereerd, er zijn fruitbomen aangeplant en de biodiversiteit wordt in het oog gehouden. De pedagogische panelen informeren en sensibiliseren de bezoekers. De werken werden gerealiseerd door een Brusselse beschutte werkplaats door een sociale clausule toe te voegen in de openbare aanbesteding.Potager urbain Bel’akker et espace vert Zin’to. 2000 m² = 100 kilo des légumes frais par semaine. Potager urbain Bel’akker et espace vert Zin’to. Bel’akker est géré par Atelier Groot Eiland, une entreprise Molenbekooise d’économie sociale. Des nouvelles serres sont construites pour diversifier la production, l’eau de pluie est récupéré, des arbres fruitiers sont plantés et on veille de garantir une bonne biodiversité. Les panneaux pédagogiques informent et sensibilisent le public. Les travaux ont été réalisé par une entreprise de travail adapté après l’ajout d’une clause sociale dans le marché public. Project Zadenkiosk. De inwoners van de volksbuurten van Brussel die een moestuin willen aanleggen worden ondersteund door de Zadenkiosk, een grote bakfiets waarmee alle nodige materiaal vervoerd wordt.Projet kiosque à graines pour faciliter la création de potagers au coeur des quartiers bruxellois, en accompagnant les habitants. Cet accompagnement prend la forme symbolique d’un kiosque à graines, structure modulable implantée dans le quartier.