Brussel blijven veranderen

Onze stad is voortdurend in verandering, dankzij de moed en de dromen van alle Brusselaars: wij die in Brussel wonen, groeien, leren, werken, genieten en bewegen.

Download ons volledig programma

Wij zijn fier op onze superdiversiteit, unieke meertaligheid, onmetelijke verbeelding. Op onze kunst en cultuur die alle kleurrijke stukjes Brussel verbinden. Wij delen de fierheid én de zorgen. Zorgen om armoede, om de lucht die we inademen, om onze fysieke én mentale gezondheid. We vloeken samen op onveiligheid, vervuiling en discriminatie. We hebben betaalbare woningen nodig én ruimte voor groen. Een eerlijke start voor elk kind én betaalbare zorg. Een bloeiende economie én respect voor mensenrechten. Wij willen betaalbare kinderopvang voor iedereen en gratis onderwijs. Wij bouwen aan vlot openbaar vervoer, groene energie en gezonde en gezellige buurten.

Samen blijven we Brussel veranderen. Onze dromen en onze toekomst hangen af van de keuzes die we vandaag maken. Waar kies jij straks voor?


De stad, onze living

Een leefbare stad? Dat is een stad op mensenmaat. Met ruimte voor ons bruisende stadsleven. Daar adem je gezonde lucht in. Daar zijn de straten proper. Daar wandel of fiets je zonder zorgen naar school, de winkel, je werk of het café. Daar geraak je gemakkelijk en goedkoop waar je moet zijn, met bus, tram en metro.

Groen zorgt dat ons openbaar vervoer goedkoper is en vroeger, later en vaker rijdt. Dat fietsen veiliger en aangenamer wordt. Dat grijs beton plaats maakt voor meer groen, meer leven, meer ontmoeting, meer spelende kinderen.

Zo willen we Brussel blijven veranderen.

Groen wil:

 • alle straten veilig aanleggen en gevaarlijk rijgedrag aanpakken
 • ruimte maken in buurten om te leven, elkaar te ontmoeten en te spelen
 • slimme verkeersbelastingen die lichte voertuigen aanmoedigen
 • het MIVB-aanbod nog verder uitbreiden
 • het sociaal tarief voor openbaar vervoer uitbreiden
 • tarieven afstemmen tussen verschillende maatschappijen 
 • dat kinderen, ouderen en mensen met een beperking zich overal vlot en veilig kunnen bewegen
 • Brussel volledig befietsbaar maken met extra afgescheiden fietspaden op grote wegen
 • inzetten op fietsleasing, gratis fietslessen en begeleiding naar (cargo-)fietsvervoer voor KMO's
 • geluidsoverlast door knalpotmotoren aanpakken
 • de stad bestand maken tegen hitte, droogte en wateroverlast, met meer natuur en open ruimte
 • de Brusselse straten veilig maken voor iedereen met gemeenschapsgerichte buurtpolitie
 • een eengemaakte politiezone onder 1 korpschef en 1 politiek verantwoordelijke
 • een propere stad voor alle Brusselaars. Met statiegeld op blikjes en flessen, meer openbare vuilbakken, ondergrondse afvalcontainers en containerparken


Wonen, een grondrecht

Een goede woning, daar heb je gewoon recht op: iets betaalbaars in een groene en aangename buurt.

Maar voor veel Brusselaars is dit grondrecht nu een utopie. Tijd voor een revolutie: we zorgen dat iedereen betaalbaar en energiezuinig kan wonen. Dat doen we via slimme oplossingen op bebouwde grond én de bouw van nieuwe woningen waar het kan. We gaan de strijd aan tegen onredelijke prijzen, discriminatie en uitsluiting. Zo kan iedereen een warme thuis vinden, ongeacht je situatie of afkomst.

Zo willen we Brussel blijven veranderen.

Groen wil:

 • een rem zetten op onredelijke huurprijzen
 • meer goede sociale woningen
 • wooncoöperaties
 • een nieuw, slimmer grondenbeleid
 • economische meerwaarde van stadsontwikkelingsprojecten doen terugvloeien naar de samenleving
 • oude en energieverslindende woningen drie keer zo snel renoveren
 • mensen helpen om te renoveren en renoveren per wijk
 • een warmtefonds voor mensen die moeilijk een renovatie kunnen betalen
 • dat je gemakkelijker je groene stroom kan delen via energiegemeenschappen
 • alle Brusselse daken goed gebruiken, bijvoorbeeld voor energie of groene daktuinen – of beide
 • ons beleid rond praktijktesten op de Brusselse huurmarkt verderzetten en verfijnen
 • ons 'housing first'-beleid versterken in de strijd tegen dak- en thuisloosheid


Opgroeien in de stad

Brussel is een bruisende wereldstad, met een jonge bevolking, rijk aan talen en culturen, en continu in verandering. Tegelijk hebben niet alle kinderen dezelfde kansen op een goed en gezond leven. Om hun talenten te kunnen ontwikkelen en inzetten.

Wij willen een eerlijke start voor elk kind en elke jongere. Daarom willen we iedere Brusselaar ondersteunen en versterken, al van voor de geboorte. Dat betekent goede zorg voor ouders in verwachting, betaalbare kinderopvang, onderwijs dat alle kansen geeft en toegang tot vrije tijd voor iedereen.

Zo willen we Brussel blijven veranderen.

Groen wil:

 • meer betaalbare en toegankelijke kinderopvang
 • de kinderbijslag hervormen op basis van inkomen, met aandacht voor eenoudergezinnen
 • een leerkracht voor elke klas. Daarom maken we het onderwijs aantrekkelijker
 • onderwijs op maat van Brussel. We ondersteunen scholen om te werken rond meertaligheid
 • speelplaatsen vergroenen en schoolgebouwen openstellen
 • een gezonde, betaalbare maaltijd in elke school
 • gratis menstruatieproducten op school en meer aandacht voor menstruatie en reproductieve gezondheid
 • een toegankelijk vrijetijdsaanbod en toffe, bruisende buurten om elkaar te ontmoeten

Zorgzame stad

Of je nu een been breekt of worstelt met je mentaal welzijn, je hebt recht op de zorg die je nodig hebt, wanneer je die nodig hebt.

Steeds meer mensen hebben hulp nodig en onze zorg raakt overbevraagd. Bovendien is de ongelijkheid groot, op vlak van welvaart én gezondheid. Daarom bouwen we aan een zorgzaam Brussel, met speciale aandacht voor de mensen in de meest kwetsbare situaties. Want iedereen heeft recht op goede betaalbare zorg in de buurt.

Zo willen we Brussel blijven veranderen.

Groen wil:

 • zorgverleners (verplegers, dokters, tandartsen, psychologen ...) samenbrengen in één centrum bij jou in de buurt
 • volop investeren in snelle, betaalbare psychologische hulp
 • één 'trajectgezel' voor wanneer je worstelt met mentale problemen
 • gemeenschapswerkers die mensen wegwijs maken in gezondheidszorg en andere basisdiensten
 • meer zorgverlening en begeleiding voor mensen met drugsverslaving en psychische problemen
 • eenzaamheid tegengaan met kleinschalige ontmoetingsplaatsen en woonvormen in de buurt
 • initiatieven steunen die zorg toegankelijk maken voor dak- en thuisloze mensen en mensen zonder papieren
 • kennis over cultuursensitief handelen versterken, zodat je altijd de zorg en informatie krijgt die je nodig hebt, ongeacht je origine, taal of andere identiteitskenmerken
 • meer handen in de zorg, met betere lonen en doorgroeimogelijkheden, betaalde opleidingen, kwaliteitsvolle stages en coaching

Duurzame economie en werk

We maken Brussel de hoofdstad van de groene economie, samen met het middenveld en de sociale partners. Want de omslag naar een groene economie biedt enorme kansen voor welvaart en nieuwe jobs hier bij ons. Jobs die veel mensen uit de armoede kunnen trekken. Jobs die werkbaar en kwaliteitsvol zijn. Een bloeiende, duurzame economie, die is goed voor alle Brusselaars, voor onze samenleving én voor de planeet.

Zo willen we Brussel blijven veranderen.

Groen wil:

 • innovatief ondernemerschap met positieve impact op milieu en samenleving ondersteunen
 • groene startups de wind in de rug geven
 • bedrijven steunen bij hun transitie naar een circulair en duurzaam zakenmodel
 • vestiging en oprichting van ondernemingen in Brussel aanmoedigen
 • focus op innovatieve sectoren zoals startups rond de universiteiten en de digitale en creatieve sector
 • lokale productie en consumptie stimuleren
 • praktische drempels voor ondernemers nog meer weghalen
 • een sterke Brusselse begroting, door de uitgaven te rationaliseren, en met een evaluatie van de Brusselse instellingen en de geldstromen die daarmee gepaard gaan
 • zorgen dat goederen de stad binnenkomen op slimme, schone en veilige manier
 • de toegang tot werk vereenvoudigen. We zetten in op opleidingen, en spelen daarbij in op de enorme vraag naar beroepen gelinkt aan de groene transitie
 • buitenlandse diploma’s sneller erkennen, zeker die van knelpunt- en kritische beroepen
 • gemakkelijker verblijfsrecht verlenen aan mensen die kunnen aantonen dat ze competenties hebben om in knelpuntsectoren te werken
 • de sociale economie uitbreiden, zodat iedereen werk kan vinden dat bij hen past
 • nog meer inzetten op opsporing van discriminatie bij aanwervingen
 • tewerkstellingsmaatregelen vereenvoudigen, zo weten alle toekomstige werkgevers welke financiële steun ze ontvangen bij aanwerving en versterken we werkzoekenden in hun sollicitatieproces

Thuis in de stad

We willen eerlijke kansen voor elke Brusselaar. De samenleving ligt vol drempels die sommigen niet eens opmerken, terwijl anderen er maar met veel moeite over geraken – of zelfs helemaal niet. Maar iedereen heeft evenveel recht op een goed leven. Daarom willen we die drempels slopen: van de meest zichtbare vormen van discriminatie en armoede tot onbewuste of structurele uitsluiting. Want mensenrechten zijn er voor iedereen.

Zo willen we Brussel blijven veranderen.

Groen wil:

 • dat de expertise van ervaringsdeskundigen rond armoede, uitsluiting, handicap, hulpverlening, seksuele diversiteit ... deel uitmaakt van het dagelijkse beleidswerk
 • zorgen voor een wettelijk kader om het werk van ervaringsdeskundigen te erkennen en betalen
 • ervaringsdeskundigen toeleiden naar vaste functies binnen de overheid
 • voor elk slachtoffer van familiaal geweld een veilige plek in de buurt waar zij professionele hulp kunnen krijgen
 • beleid tegen etnisch profileren voor elke politiezone
 • antidiscriminatie deel maken van de politieopleiding
 • meer overleg tussen jongeren, jeugdwerk en de lokale politie om vertrouwen op te bouwen
 • alle Brusselaars leren hoe je als omstaander op een veilige manier ingrijpt bij overschrijdend gedrag
 • een dekoloniseringsplan om de geschiedenis van Brusselaars van Congolese, Rwandese en Burundese afkomst zichtbaar te maken in de openbare ruimte
 • een jaarlijkse herdenkingsdag voor de slachtoffers van de kolonisatie
 • Brussel toegankelijk maken, binnen en buiten nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag en onvoorwaardelijke steun aan slachtoffers om zich te verdedigen