Brede School Elsene

14 November 2022

Elsene

Brede School Elsene

Vandaag streven we ook in Elsene naar een school als omgeving waar kinderen zich thuis voelen en zich optimaal ontplooien.

De dagen waar een school louter een plek was van leerstof aanleren, liggen al even achter ons. Vandaag streven we ook in Elsene naar een school als omgeving waar kinderen zich thuis voelen en zich optimaal ontplooien. Enerzijds dankzij de dagelijkse inzet van onze fantastische schoolteams, anderzijds vanuit de gemeente via de Brede School-werking.

Wat is een Brede School?
Een Brede School is een samenwerking tussen de school en de buurt, ouders, lokale partners in onderwijs, cultuur, sport, jeugd, kinder- opvang en welzijn. Deze samenwerking, die mee wordt gefinancierd vanuit de VGC, heeft als doel om alle kinderen dezelfde kansen te geven om zich ten volle te ontplooien. Zowel De Wimpel, Lutgardis als binnenkort de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool werken nauw samen met de gemeentelijke Brede School-coördinator die instaat voor een breed aanbod aan activiteiten. Onder meer talentontwikkeling, creativiteit stimuleren en actieve kunstbeleving staan daarbij centraal.

Welke activiteiten worden er georganiseerd?
Sport (zoals een jiu-jitsu tornooi), cultuur (het Museum van Elsene in de klas), muziek en creatieve ateliers (zoals de samenwerking met Muziekpublique en MUS-E), bibliotheekbezoeken, uitlenen van fietsen (via de fietsbieb) en fietslessen (via Pro Velo), gratis activiteiten tijdens de Buitenspeeldag en ondersteuning om de scholen om te toveren tot groene scholen zijn maar enkele voorbeelden uit het brede aanbod.

Waarom een Brede School?
"Kinderen groeien op in uiteenlopende omstandigheden en gezinssituaties. Diversiteit, sociale ongelijkheid, talenkennis en armoede hebben een grote impact op hun leerkan- sen. De Brede school-werking streeft naar maximale ontwikkelingskansen voor elk kind, binnen een veilige omgeving" licht schepen Els Gossé toe. De uiteenlopende activiteiten wakkeren de nieuwsgierigheid van de kinderen aan en verlagen de drempels zoals bv. de toegang tot culturele activiteiten.

Ouders kunnen alleszins op beide oren slapen, hun ketjes zijn in goede handen!

Bron: Info XL november-december 2022


Bienvenue à l’École élargie d’Ixelles

Le temps où les écoles n’étaient que des lieux d’apprentissage est révolu. De nos jours, et notamment à Ixelles, les établissements s’efforcent de créer un environnement où les enfants peuvent se sentir chez elles·eux et pleinement s’épanouir. Grâce aux efforts quotidiens de nos merveilleuses équipes mais aussi grâce à la Commune et sa "Brede School" ("Ecole élargie").

Le modèle d’École élargie, c’est quoi ?
Une Ecole élargie est une collaboration entre l’école, le voisinage, les parents, les partenaires locaux en matière d’éducation, de culture, de sport, de jeunesse, de garde d’enfants et de bien-être. Cette collaboration, cofinancée par la VGC, vise à donner à tou·te·s les enfants les mêmes chances de bien se développer. De Wimpel, Lutgardis et bientôt l’école primaire communale néerlandophone travaillent ensemble, sous l’impulsion de la Commune et de son coordinateur affecté à l’Ecole élargie. Celui-ci offre une large palette d’activités.

Quelles sont les activités organisées ?
Du sport (comme un tournoi de Jiu-jitsu), de la culture (le Musée d’Ixelles en classe), de la musique et des ateliers créatifs (comme une collaboration avec Muziekpublique), une visite de la bibliothèque, du prêt de vélo (via la " fiets- bieb ") et des cours de vélo (via Pro Vélo), des animations gratuites pendant le " Buitenspeeldag " et du soutien à la translation vers une école plus verte... Voilà quelques exemples d’activités proposées.

Pourquoi une École élargie ?
"Les enfants grandissent dans des contextes familiaux très différents les uns des autres. Diversité culturelle, inégalités sociales et les compétences linguistiques ont un grand impact sur les capacités d’apprentissage. L’Ecole élargie vise à offrir un maximum de chances de développement pour chaque enfant, au sein d’un environnement sûr et bienveillant" explique l'échevine Els Gossé. La diversité d’activités stimule la curiosité des enfants et fait tomber les barrières, autour des activités culturelles notamment.

Que les parents se rassurent, leurs petit·e·s sont entre de bonnes mains !