Groen & Ecolo ijveren voor dekolonisering openbare ruimte

04 Juni 2020

Groen & Ecolo ijveren voor dekolonisering openbare ruimte

Om stappen te zetten in de dekolonisering van de openbare ruimte, dienen Soetkin Hoessen (Groen) en Kalvin Soiresse Njall (Ecolo) samen met de meerderheidspartners in het Brussels Parlement een voorstel tot resolutie in. De openbare ruimte in Brussel verwijst op veel plaatsen naar het koloniaal verleden van België. Verschillende studies tonen echter aan dat er een verband is tussen racisme - en de discriminatie die daaruit voortvloeit - en het uitblijven van dekolonisering. Niets doen is voor Groen en Ecolo dus geen optie. 'In een wereldstad als Brussel kunnen we geen genoegen meenemen met verwijzingen naar een eenzijdig beeld van ons koloniaal verleden. Het is vanzelfsprekend dat heel onze openbare ruimte inclusie ademt. Waar dat nu niet het geval is, moet dat veranderen,' zegt Soetkin Hoessen, Brussels Parlementslid voor Groen. 

Namen van officiële gebouwen, standbeelden, pleinen, straten ... Net als in veel andere steden zie je in Brussel verwijzingen naar het koloniaal verleden. De verwijzingen liggen bijna altijd in lijn met de 'beschavingsmissie' van de kolonisten. Nuance of een correct geschiedkundig beeld ontbreken. Voor Soetkin Hoessen (Groen) en Kalvin Soiresse Njall (Ecolo) is dit niet meer van deze tijd. Samen met de andere meerderheidspartijen dienen Groen en Ecolo daarom een resolutie in om de openbare ruimte in Brussel de dekoloniseren.

Soetkin Hoessen: 'We nemen geen vrede met de actuele eenzijdige verwijzingen naar onze geschiedenis. Actieve ingrepen doen om de geschiedenis juist te kaderen, zijn absoluut nodig. Dekolonisering van de openbare ruimte doen we op verschillende manieren. Het verschaffen van informatie is er één van. Door te zorgen voor informatie bij standbeelden bijvoorbeeld, geven we geschiedkundige context mee en krijgen verwijzingen naar het koloniaal verleden de nodige nuance. Ook zullen we in samenwerking met de academische sector en verenigingen inzetten op allerlei projecten van verschillende aard - educatief, wetenschappelijk, artisitiek, etc. - die ons verleden in een juiste historische context plaatsen.'

Niet alleen wat eenzijdig weergegeven wordt, wordt rechtgezet of genuanceerd, ook zal er aandacht besteed worden aan dingen die nu vaak onderbelicht worden. Bij het benoemen van nieuwe gebouwen en straten moet er speciale aandacht zijn voor vernoemingen naar personen die baanbrekende dingen gedaan hebben op het vlak van mensenrechten, anti-racisme en de strijd tegen kolonisatie. Zeker vrouwen die een belangrijke en vaak onderbelichte rol hebben gespeeld in de geschiedenis, kunnen we zo meer zichtbaarheid geven. Dat kan ook door hernoeming van bestaande plekken in de openbare ruimte, zoals de Leopold II-Tunnel die een nieuwe naam zal krijgen in 2021. De hernoeming van de tunnel werd begin dit jaar aangekondigd door minister Elke Van den Brandt. De onafhankelijkheid van Congo, op 30 juni van dit jaar 60 jaar geleden, willen de meerderheidspartijen eveneens meer aandacht geven. De partijen willen een dag organiseren om de slachtoffers te herdenken en tegelijk de band van onze regio met haar Afrikaanse erfgoed te vieren. Samen met alle Brusselaars staan we die dan stil bij de geschiedenis en maken we van deze dag een herdenkingsmoment.

De verschillende projecten die uitgevoerd zullen worden, zullen gebeuren in overleg en samen met de verschillende Brusselse bestuursniveaus en verenigingen die werken rond dekolonisering. In de eerste plaats met de lokale besturen van de gemeenten die over koloniaal erfgoed beschikken en die zich reeds engageerden om de openbare ruimte te dekoloniseren of dat willen doen in de toekomst.