Meerderheidspartijen willen evenwicht tussen mannen en vrouwen in de regering vastleggen

04 Maart 2021

Meerderheidspartijen willen evenwicht tussen mannen en vrouwen in de regering vastleggen

Op initiatief van de groenen hebben de meerderheidspartijen van het Brussels Parlement (Ecolo-Groen-PS-Open VLD-DéFI-one.brussels) vandaag een voorstel van bijzondere ordonnantie ingediend om een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de regering te formaliseren.

De vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in publieke instellingen is een essentieel punt voor de meerderheidspartijen. Het nastreven van gelijke vertegenwoordiging in die instellingen is een kwestie van gendergelijkheid en democratische rechtvaardigheid. Sinds 2002 is bij een grondwetsherziening bepaald dat "de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel (...) de gelijke toegang (van vrouwen en mannen) tot verkiesbare en openbare ambten bevordert". Deze herziening werd onder meer ingegeven door de vaststelling dat vrouwen vaak ondervertegenwoordigd zijn in de politieke organen. Meer recent, in 2015, heeft de Senaat daarom ook aanbevolen "structurele maatregelen te nemen om te zorgen voor een gelijke aanwezigheid van vrouwen en mannen in de uitvoerende macht".

Met dit voorstel van ordonnantie willen de meerderheidspartijen de bestaande gewoonte om ten minste een derde vrouwen en mannen in elke taalgroep van de Brusselse regering, met inbegrip van de regionale staatssecretarissen, wettelijk vastleggen. In de praktijk respecteert de Brusselse regering al verscheidene jaren het genderevenwicht. In het regeerakkoord engageerden de partijen zich om 'te zorgen voor een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in alle besluitvormingsorganen in Brussel.' Met dit initiatief wil het parlement die gewoonte nu formeel en wettelijk vastleggen. Zo kan deze goede gewoonte in de toekomst alvast niet worden teruggedraaid. 

Het voorstel van ordonnantie werd ingediend in het parlement en is ook voor advies aan de Raad van State voorgelegd die zal onderzoeken of het juridisch en technisch in orde is.

Brussels Parlementslid Juan Benjumea-Moreno: 'Het is belangrijk dat politieke organen in hun samenstelling een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat het wettelijk vastleggen geen overbodige luxe is, werd langs Waalse kant recent nog aangetoond bij de regeringsvorming. Met dit wetsvoorstel verzekeren we dat evenwicht ook in de toekomst.'