Sint-Joost-ten-Node

 

Wie zijn we?

Ook in Sint-Joost-ten-Node is Groen actief. We doen dat in de gemeenteraad samen met onze collega’s van Ecolo waarmee we één fractie vormen en we doen dat op straat door actie te voeren en naar jou te luisteren.

Voor de komende jaren willen we vooral inzetten op de thema’s: mobiliteit, transparantie in bestuur, levenskwaliteit en onderwijs.

  • Mobiliteit, zoveel meer dan enkel autoverkeer: Jouw levenskwaliteit is belangrijk voor ons. Een aangename woonomgeving moet daarom voorrang hebben op de doorstroming van het autoverkeer.  Iedereen moet kunnen genieten van een vlotte mobiliteit, ook fietsers en voetgangers.
  • Modern bestuur betekent transparantie en zin voor verantwoordelijkheid: Sint-Joost wordt al meer dan 65 jaar bestuurd door dezelfde partij en dat merk je. Besturen moet gebeuren vanuit een open geest en met open kaarten, niet alleen van bovenaf, maar meer en meer van onderuit. Ethisch correcte politiek : respecteren van regels en gelijke behandeling voor alle burgers. 
  • Levenskwaliteit : Kwaliteitsvolle openbare ruimte versterkt de sociale cohesie. Als bewoners het voortouw nemen, dan willen we dit maximaal ondersteunen. 
  • Onderwijs : Investeren in kwaliteitsonderwijs in onze gemeentescholen. Meer capaciteit in onze enige Nederlandstalige school.

 

Alle informatie over ons lokaal bureau en de laatste nieuwtjes vind je op: www.saint-josse.ecolo.be

 

Qui sommes-nous?

Groen est également actif à Saint-Josse-ten-Noode. Nous le faisons au conseil municipal avec nos collègues d’Ecolo avec qui nous formons une fraction et nous le faisons dans la rue en entrant en action et en étant à votre écoute.

Pour les années à venir, nous souhaitons nous concentrer principalement sur les thèmes suivants: la mobilité, la transparence de la gouvernance, la qualité de vie et l’éducation.

  • La mobilité, tellement plus que la circulation automobile : Votre qualité de vie est importante pour nous. Un cadre de vie agréable doit donc avoir la priorité sur le flux de circulation automobile. Tout le monde doit pouvoir profiter d’une mobilité fluide, cyclistes et piétons compris.
  • Une politique moderne est synonyme de transparence et de sens des responsabilité : Saint-Josse est dirigée par le même parti depuis plus de 65 ans et vous pouvez le dire. La gouvernance doit être faite avec un esprit ouvert et avec des cartes ouvertes, non seulement d’en haut, mais de plus en plus d’en bas. Une politique éthiquement correcte : le respect des règles et l’égalité de traitement pour tous les citoyens.
  • La qualité de vie : Des espaces publics de qualité renforcent la cohésion sociale. Si les résidents prennent les devants, nous voulons soutenir cela autant que possible.
  • L’éducation : Investir dans une éducation de qualité dans nos écoles communales. Plus de capacité dans notre seul école néerlandophone.

Toutes les informations à propos de notre bureau locale et les dernières nouvelles sont disponible sur: www.saint-josse.ecolo.be

 

Onze raadsleden

 

Frédéric Roekens

Gemeenteraadslid

Facebook: frederic.roekens

 

Ik ben in 2005 in Sint-Joost-ten-Node komen wonen en engageerde me in het wijkcontract dat toen liep in mijn buurt. Ik was zo verbolgen over het gebrek aan participatie en de visie over mobiliteit en levenskwaliteit dat ik besloot de handen uit de mouwen te steken in de lokale politiek. Ik kreeg bij Ecolo-Groen meteen respons en in 2006 stond ik dan ook op de lijst voor de verkiezingen. In 2009 kwam ik in de gemeenteraad terecht. Ik werd herverkozen in 2012 en ook na de verkiezingen van 2018 zetel ik weer in de gemeenteraad.

Het leuke aan Sint-Joost vind ik dat het de gezelligheid en de kleinschaligheid van een dorp heeft, met de voordelen van een grootstad. Ik wil Sint-Joost samen met mijn buren eerlijker en groener maken. Dat betekent resoluut kiezen voor de buurtschool zodat onze kinderen samen opgroeien over de verschillende gemeenschappen en socio-culturele barrières heen, de sociale cohesie versterken door jaarlijks een buurtfeest mee te helpen organiseren, en een project groene wijken mee op poten zetten voor een betere levenskwaliteit. Ik blijf mij verder inzetten voor meer verkeersveiligheid door bijvoorbeeld snelheidscontroles en meer zones 30 en de nodige uitbreiding van scholen, met name in het Nederlandstalig onderwijs.