Koekelberg werkt aan een klimaatactieplan

20 Mei 2022

Koekelberg

Koekelberg werkt aan een klimaatactieplan

Het doel is zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners van Koekelberg en voorbereid te zijn op de gevolgen van de opwarming van de aarde.

Om een antwoord te bieden op de klimaaturgentie, hebben mijn collega-schepen Anne Tyssaen, Muriel de Viron en ik als doel gesteld om tegen het einde van deze legislatuur een ambitieus lokaal klimaatactieplan uit te werken. We zijn namelijk van mening dat alle bestuursniveaus de plicht hebben het goede voorbeeld te geven door een ambitieus klimaatbeleid te voeren.

Daarom hebben wij, samen met onze coalitiepartners in Koekelberg, gereageerd op de projectoproep voor Klimaatactie 2022 van Leefmilieu Brussel. Zij steunen hiermee de ontwikkeling van lokale klimaatactieprogramma's en de operationalisering ervan, via de uitvoering van ambitieuze projecten met een reële impact op het klimaat en de biodiversiteit. Wij willen zo aansluiten bij de gewestelijke prioriteiten, met name bij de gewestelijke plannen voor Lucht, Klimaat en Energie 2030, maar ook bij andere regionale strategieën en plannen.

Concreet betekent dit dat wij een inventaris moeten opmaken van onze uitstoot van broeikasgassen en moeten nagaan waar die vandaan komen, maar ook dat wij moeten streven naar een gemeente zonder afval, een ambitieus mobiliteitsbeleid moeten voeren om verplaatsingen met de wagen tot het noodzakelijke minimum te beperke, en de groene ruimte moeten beheren anticiperend op de toekomstige klimaatverandering. 

Tegelijkertijd zullen wij in gesprek gaan met de bewoners om samen de prioriteiten van het actieplan vast te leggen. Het doel is zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners van Koekelberg en voorbereid te zijn op de gevolgen van de opwarming van de aarde.  Dat is de sleutel tot een gezonde en veilige toekomst voor iedereen. Samen moeten we een evenwichtig antwoord vinden op de noodzakelijke ecologische overgang naar koolstofneutraliteit.

Volg Anne Tyssaen en Muriel de Viron via hun persoonlijke facebookpagina, of via de pagina van Ecolo-Groen Koekelberg.


Koekelberg adopte un plan climat

Face à l’urgence climatique, avec mes collègues échevines Anne Tyssaen et Muriel de Viron, nous nous sommes fixé d’adopter d’ici la fin de la législature, un plan d’action local pour le climat. J’estime que tous les niveaux de pouvoir ont aujourd'hui le devoir de faire preuve d’exemplarité en instaurant des politiques de transition climatique ambitieuses qui mettent en œuvre des mesures globales et/ou sectorielles.

C’est la raison pour laquelle, avec nos partenaires de majorité à Koekelberg, nous avons répondu à l’Appel à projet Action Climat 2022 lancé par Bruxelles Environnement. Il s’agit d’un soutien au développement de programmes locaux d'actions pour le climat et l'opérationnalisation de ceux-ci, via la mise en œuvre de projets ambitieux avec un véritable impact pour le climat et la biodiversité. Nous voulons nous mettre en phase avec les priorités régionales, en particulier avec les Plans Air, Climat et Énergie Climat 2030, mais aussi les autres stratégies et plans régionaux.

Très concrètement, il s’agit pour nous de faire l’inventaire de nos émissions de gaz à effet de serre et d’en identifier l’origine, mais également de travailler au zéro-déchet communal, d’implémenter un plan ambitieux de déplacement et de gérer les espaces verts en fonction de l’évolution future du climat. Dans le même temps, nous allons consulter la population afin de fixer ensemble les priorités du Plan d’action. Le but est de répondre au mieux aux besoins des habitants de Koekelberg. Se préparer aux effets du réchauffement climatique, c’est maintenant pour un avenir sain et sécurisé pour toutes et tous. C’est ensemble que nous parviendrons à trouver une réponse équilibrée à la nécessaire transition écologique vers la neutralité carbone.

Suivez Anne Tyssaen et Muriel de Viron via leur page Facebook, ou via la page de la locale d'Ecolo-Groen Koekelberg.